Regulamin outlet

Regulamin Outletu online
huzaro.pl /outlet

I Postanowienia ogólne
1. Administratorem outletu internetowego, znajdującego się pod domeną internetową
www.huzaro.pl/outlet, zwany dalej „Sklepem Internetowym”, który obsługuje
klientów, zamówienia, płatności i reklamację jest Meester Group Sp. z o.o. z siedziba
w Poznaniu ul. Wagrowska 2, 61-369 , NIP 7822769523, REGON 368932069. adres
poczty elektronicznej: [email protected] numer telefonu: (+48) 61 635 05 40.
2. Kontakt ze Sklepem Internetowym jest możliwy za pośrednictwem poczty
elektronicznej [email protected]  lub dzwoniąc pod nr (+48) 61 635 05 40.
3. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów, jak również prawa i obowiązki
Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep.
4. Regulamin jest dostępny w polskiej wersji językowej.
5. Klienci zobowiązani są do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw
wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów
użytkowych i przemysłowych.
6. Właściciel www.huzaro.pl/outlet zobowiązuje się do zapewnienia środków prawnych
i organizacyjnych niezbędnych do bezpiecznego przetwarzania danych osobowych
klientów sklepu.
7. Na stronie www.huzaro.pl/outlet, Klienci mogą dokonać zakupów produktów
oznaczonych „outlet” po niższych cenach. Outlet Huzaro zawiera produkty
pochodzące zwrotów konsumenckich, wystaw sklepowych lub nadwyżek
magazynowych. Produkty z Outlet Huzaro mogą posiadać ślady użytkowania jak np.
rysy, odpryśnięcia lub pęknięcia laminatu na blatach biurek lub awarie oświetlenia i
inne w niektórych produktach. Produkty mogą mieć ubytki i wady, które nie
wpływają na jakość i komfort użytkowania.

II Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:
1. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem www.huzaro.pl/outlet, prowadzący
sprzedaż produktów znajdujących się w jego ofercie.
2. Właściciel – Meester Group Sp. z o.o. z siedziba w Poznaniu ul. Wagrowska 2, 61-
369
3. Konto Klienta – pole zawierające dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz
instrument służący do realizacji składanych przez Klienta zamówień.
4. Newsletter – usługa świadczona przez Sklep na rzecz Użytkownika polegająca na
wysyłaniu mu wszelkich informacji o działaniu Sklepu, materiałów w tym treści
cyfrowych po dobrowolnym podaniu przez Użytkownika adresu e-mail, imienia i
nazwiska.
5. Towar w Outlet Huzaro – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za
pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, który ma obniżoną cenę, ze względu na
możliwe wady i jest on przedmiotem Umowy sprzedaży.
6. Towar z elementami cyfrowymi – oznacza Towar zawierający treść cyfrową lub
usługę cyfrową lub z nimi połączony w taki sposób, że brak treści cyfrowej lub usługi
cyfrowej uniemożliwiłby jego prawidłowe funkcjonowanie.
7. Treść cyfrowa – oznacza dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, np. e-
kod, płyta CD z muzyką.
8. Konsument – osoba fizyczna zawierająca umowę sprzedaży/świadczenia usług z
Przedsiębiorcą, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub
zawodową.
9. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca
osobowości prawnej, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach
działalności gospodarczej lub zawodowej.
10. Przedsiębiorca, który w określonych sytuacjach ma uprawnienia konsumenckie –
Klient dokonujący zakupu na stronie Sklepu jako osoba fizyczna prowadząca
działalność gospodarczą, zyskuje uprawnienia Konsumenta, jeżeli produkt/usługa,
który zakupil w www.huzaro.pl/outlet nie ma dla niego charakteru zawodowegowynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez Klienta działalności
gospodarczej.
11. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupu w Sklepie Internetowym zgodnie z treścią
Regulaminu, w tym Konsument, Przedsiębiorca oraz Przedsiębiorca, który w
określonych sytuacjach ma uprawnienia konsumenckie.
12. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo
wolnymi od pracy.
13. Regulamin – niniejszy dokument, określa warunki i zasady korzystania ze Sklepu
oraz nabywania w nim produktów.
III Techniczne warunki korzystania ze Sklepu
1. W celu korzystania ze Sklepu Klient powinien posiadać:
o urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne;
o dostęp do sieci Internet;
o adres poczty e-mail;
o oprogramowanie do otwarcia plików PDF np. Adobe AcrobatReader.
2. Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików
Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie. Klient po wejściu na
stronę Sklepu, proszony jest o akceptacje Polityki Plików Cookies.
3. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce Plików
Cookies, udostępnionej pod adresem www.huzaro.pl/outlet i stanowiącej integralną
część niniejszego regulaminu.
IV Rejestracja i Logowanie
1. Klient w celu założenia „Konta Klienta” dokonuje rejestracji za pomocą formularza,
podając login, adres e-mail oraz hasło.
2. Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu może składać się z liter, cyfr lub/oraz
znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego użytkownika. Hasło można
zmienić na stronie poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła. Niezbędna jest
cykliczna zmiana hasła przez Użytkownika.
3. Założenie „Konta klienta” jest nieodpłatne.
4. Rejestracja nie jest warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie.
5. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.

6. Klient przez akceptację regulaminu składa oświadczenie następującej treści: 
o przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług sklepu;
o dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą.
7. Klient nie może przekazywać hasła dostępu do konta w Sklepie internetowym
osobom trzecim.
8. Zarejestrowany Klient ma możliwość:
o dostępu do statusu oraz historii zamówień;
o otrzymywania indywidualnych rabatów i kuponów promocyjnych;
o informacji o możliwości udziału w promocjach i konkursach;
o zamówienia Produktu;
o zmiany swoich danych;
o zmiany swojego hasła;
o sprawdzenia swoje zamówienia.
9. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail link potwierdzenie
rejestracji.
10. Dokonanie rejestracji umożliwia zalogowanie się do systemu.
V Realizacja zamówień produktów z Outlet Huzaro
1. Sklep jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając
Klientowi złożenie zamówienia o każdej porze.
2. Właściciel informuję, że produkty wystawione w sklepie Outlet Huzaro mają
obniżoną cenę, ze względu na możliwe wady produktów.
3. Klient oświadcza, że ma świadomość, że produkty wystawione w Sklepie mogą mieć
wady.
4. W przypadku zakupu produktów z Outlet Huzaro liczba sztuk produktów, jaki
zakupuje Klient może być ograniczona, o czym Klient jest każdorazowo
informowany podczas składania zamówienia.
5. Właściciel weryfikuje złożone przez Klienta zamówienie. Po pozytywnej weryfikacji
Sklep Internetowy potwierdzenia zamówienie w wiadomości e-mail, którą wysyła
Klientowi.
6. Wiadomość zawiera proponowaną treść umowy sprzedaży, w szczególności: numer i
datę zamówienia, dane zakupionego towaru, cenę i sposób jej zapłaty, dane stron
umowy, miejsce, sposób i koszt dostawy.

7. Jeżeli proponowana treść umowy sprzedaży nie jest zgodna z zamówieniem złożonym
przez Klienta, Klient powinien bez zbędnej zwłoki zawiadomić o tym Sklep
Internetowy, wysyłając w odpowiedzi wiadomość e-mail na adres: [email protected],
wskazaniem zauważonych rozbieżności. Sklep Internetowy bez zbędnej zwłoki
prześle Klientowi skorygowaną treść proponowanej umowy.
8. Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej
potwierdzenie przyjęcia zamówienia, które jest oświadczeniem Sprzedawcy
o przyjęciu oferty i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa
sprzedaży.
9. Do sprzedawanego towaru dołączana jest karta gwarancyjna producenta, importera
lub dystrybutora – jeżeli producent, importer lub dystrybutor udzielają gwarancji na
podstawie pisemnej karty gwarancyjnej.
10. Klientami w przypadku osób fizycznych mogą być tylko osoby posiadające pełną
zdolność do czynności prawnych.
11. Klient składa zamówienie w następujący sposób:
o wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka;
o podanie danych do formularza rejestracyjnego bądź logowania, formularza
dostawy;
o wybór formy dostawy i płatności;
o zatwierdzenie zamówienia przez przycisk „Kupuje i place”;
o wysłanie potwierdzenia zamówienia na adres e-mail Klienta;
o zamówienie złożone w formie elektronicznej będzie potwierdzone nie później
niż w ciągu dwóch dni roboczych (z wyłączeniem świąt) od otrzymania
zamówienia. Potwierdzenie wysłane będzie e-mailem.

12. Zamówienia można składać również z pominięciem rejestracji na stronie internetowej
Sklepu poprzez:
o wysłanie wiadomości e-mail na adres: [email protected];
o telefonicznie w godzinach pracy obsługi Sklepu, dzwoniąc pod nr tel.:
(+48) 61 635 05 40

13. Klient, który skorzysta ze sposobów wskazanych w pkt. 12, pomijając stronę Sklepu,
ma obowiązek zapoznania się i akceptacji regulaminu przesłanego przez Sklep na
podany przez Klienta adres e-mail.
14. Klient, korzystając z jednego ze sposobów złożenia zamówienia wskazanych w pkt.
12, powinien podać:

o nazwę, rozmiar, kolor i ilość produktów; 
o imię i nazwisko odbiorcy; dokładny adres dostawy; 
o numer telefonu kontaktowego;
o adres e-mail zamawiającego.
15. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.

VI Forma płatności
1. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za towar tytułem złożonego zamówienia w
sposób wybrany w momencie składania zamówienia.
2. Klient akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur (w tym faktur korygujących) w
formie elektronicznej. Zgoda na stosowanie faktur elektronicznych jest równoznaczna
z rezygnacją otrzymywania ich w formie papierowej. Klient może cofnąć zgodę na
stosowanie faktur elektronicznych, przez odznaczenie zgody w Profilu Klienta, po
zalogowaniu na stronach Sklepu internetowego lub przez kontakt z Biurem Obsługi
Klienta Sprzedawcy.
VII Ceny
1. Ceny podane przy produktach na stronie WWW Sklepu podawane są w polskich
złotych, zawierają podatki i opłaty.
2. Cena produktu przed oznaczeniem przycisku „do koszyka” nie zawiera kosztów
przesyłki i innych dodatkowych opłat. Koszty przesyłki oraz dokonania płatności
doliczane są do sumy zamawianych produktów. Klient jest informowany przed
złożeniem zamówienia o dodatkowych kosztach np. związanych z opakowaniem.
3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki,
dokonania płatności) udostępniana jest przed wyborem opcji „Kupuje i płace” oraz
potwierdzona jest w przesłanej niezwłocznie wiadomości e-mail na adres podany
przez Klienta.
4. Ceną obniżoną jest cena obowiązująca na skutek obniżenia ceny Produktu.
5. Cena może zawierać w sobie indywidualnie naliczoną zniżkę lub rabat, przydzielony
Klientowi w sposób zautomatyzowany – informacja o tym zamieszczona jest w
podsumowaniu Zamówienia.

6. Ceną najniższą jest najniższa cena za Produkt, która obowiązywała w okresie 30 dni
kalendarzowych przed wprowadzeniem obniżki, a w przypadku produktu
oferowanego do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni kalendarzowych – ceną
najniższa jest ceną najniższą obowiązującą w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania
tego Produktu do dnia wprowadzenia obniżki.
VIII Dostawa
1. Zamówione towary dostarczone są w sposób wskazany przez Klienta w chwili
składania zamówienia.
2. Właściciel określa termin dostawy. W razie przekroczenia ustalonego terminu
Konsument ma prawo do wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego czasu. Jeżeli towar
nadal nie zostanie wydany, Konsument może odstąpić od umowy.(Nie dotyczy
Przedsiębiorców).
3. Sprzedawca odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia
towaru do momentu, w którym kupujący jako Konsument go otrzyma, chyba że
Konsument wybrał inną formę dostawy niż dostawy proponowane przez Sklep.
4. Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i
wolne dni od pracy dostawy nie są realizowane.
5. Klient w momencie odbioru przesyłki ma możliwość sprawdzić towar. W razie
jakiejkolwiek szkody spisać protokół w obecności dostawcy.
6. Jeżeli opakowanie jest uszkodzone lub taśmy są zerwane, należy nie przyjmować
przesyłki i jak najszybciej skontaktować się z Właścicielem.
7. Spisanie protokołu przez Konsumenta nie stanowi warunku do złożenia reklamacji
bądź skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy. Jednakże w celu
sprawnego załatwienia, Sklep prosi o niezwłoczną informację o uszkodzeniu
przesyłki, najlepiej w ciągu 24h od jej odebrania.
8. Towary dostarczane są na terenie Polski.
IX Prawo odstąpienia od umowy
Niniejszy rozdział dotyczy wyłącznie Klientów będących Konsumentami oraz
Przedsiębiorcami, którzy mają uprawnienia konsumenta. (Definicja w rozdz. II pkt. 7
niniejszego Regulaminu).

1. Z zastrzeżeniem rozdz. I pkt. 7 niniejszego Regulaminu, kupujący jako Konsument
może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 30 dni od dnia
doręczenia mu produktu stosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie. Do
zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie przed jego
upływem na adres korespondencyjny Sprzedawcy: 
o Meester Group Sp. z o.o. z siedziba w Poznaniu ul. Wagrowska 2, 61-369,
o adres email: [email protected]
2. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób
dostarczenia oferowany przez Właściciela, nie jest on zobowiązany do zwrotu
Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowa jest uważana za
niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot
powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni. Zakupiony towar
należy zwrócić na poniższy adres: Meester Group Sp. z o.o. z siedziba w Poznaniu
ul. Wagrowska 2, 61-369.
4. Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru, w związku ze skorzystaniem z
uprawnienia, ponosi Konsument, chyba że Sklep zgodził się je ponieść lub nie
poinformował Konsumenta o jego prawie odstąpienia od umowy.
5. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy Sklep dokona zwrotu ceny produktu w
ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Klienta. Zwrot nastąpi na wskazany
przez Klienta rachunek bankowy. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie
świadczenia.
6. Klient ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 30 dni od dnia, w którym odstąpił
od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do
zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
7. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduję się na stronie Sklepu oraz
wysyłany jest w wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia.
8. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie
Konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
Konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego
żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od
umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego
świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia.

Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest
wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
9. Dodatkowe zasady przedstawione poniżej obowiązują w przypadku produktu
będącego treścią cyfrową lub usługą cyfrową - w pozostałym nieuregulowanym
niżej zakresie znajdują zastosowanie pozostałe postanowienia pkt. od 1 do 7. Prawo
do zwrotów treści cyfrowych jest wyłączone, gdy:
a) Konsument jest informowany, że w przypadku nabycia w Sklepie treści cyfrowych
(nie zapisanych na trwałym nośniku) tzn. treści, które pobiera się je bezpośrednio ze
strony internetowej, to prawo do odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi
wyłącznie, kiedy NIE zaczął jej wykonywać.
b) Konsument, który pobrał treści cyfrowe traci prawo odstąpienia jeżeli:
● Sklep rozpoczął świadczenie za uprzednią zgodą Konsumenta przed upływem
terminu odstąpienia,
● Konsument przyjął do informację o utracie prawa odstąpienia od umow,
● Konsument otrzymał dokument regulaminu.
c) W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie Produktu – treści cyfrowej lub
usługi cyfrowej, Konsument jest zobowiązany zaprzestać korzystania z tej treści
cyfrowej lub usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.
10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w
wypadkach:
o świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym
przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
o świadczeńnia, których przedmiotem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu
lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 
o świadczeń, których przedmiotem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym
opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na
ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało
otwarte po dostarczeniu;
o świadczeń, których przedmiotem są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu
na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
o świadczeń, które są wyraźnie dostosowane do indywidualnych potrzeb
Klienta.

X. Prawo Konsumenta do reklamacji

Niniejszy rozdział dotyczy wyłącznie Klientów będących Konsumentami.

1. Produkty oferowane w Sklepie objęte są 24- miesięczną odpowiedzialnością
sprzedawcy za niezgodność towaru z umową.

2. UWAGA! Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru
z Umową sprzedaż, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy
sprzedaży, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od
wymogów zgodności z umową oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak
konkretnej cechy Towaru.
3. Reklamacja na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z
umową powinna być przekazana m.in.:
o Meester Group Sp. z o.o. z siedziba w Poznaniu ul. Wagrowska 2, 61-369
o e-mail: …
4. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data jej
wystąpienia, powinno być określone żądanie Klienta, nr zamówienia oraz dane
kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.
5. Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od
otrzymania reklamacji wysłanej przez Klienta.
6. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie
określonym w pkt. 4, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta.
7. W przypadku uzasadnionej reklamacji:
Klient może żądać, w kolejności:
a) doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę lub
wymianę produktu na nowy,

Następnie, jeżeli niezgodność z umową jest istotna lub naprawa lub wymiana będzie
niewspółmiernie drogie, Sklep lub Konsument może żądać:

b) obniżenia ceny lub
c) istnieje możliwość odstąpienia od umowy wyłącznie, gdy chodzi o istotną
niezgodność z umową.
8. Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail,
adres korespondencji.

9. Konsument nie ponosi żadnych kosztów związanych z reklamacją towaru
niezgodnego z umową. Składając reklamację, udostępnia sprzedawcy towar
podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca jest zobowiązany do odebrania
towaru na swój koszt, a także ponosi koszty naprawy lub wymiany, w tym w
szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów. W
przypadku odstąpienia od umowy konsument zwraca towar sprzedawcy na jego koszt.
10. Przykładowy formularz Reklamacyjny znajduję się na stronie zamówienia oraz
dołączany jest do wiadomości e-mail przy zatwierdzeniu zamówienia.
XI. Zasady przetwarzania danych osobowych Kupujących
1. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Kupujących - osób fizycznych
określone zostały w „Polityce prywatności”, stanowiącej Załącznik nr 2 do
niniejszego Regulaminu.
XII. Opinie
1. Klient ma możliwość opublikowania opinii na stronie www.huzaro.pl/outlet. Opinia
dotycząca produktu może zostać wyrażona wyłącznie przez osobę, która dokonała
zakupu tego produktu.
2. Klient dodając opinię obowiązany jest do działania zgodnego z prawem, niniejszym
Regulaminem i dobrymi obyczajami.
3. Opinia jest publikowana na stronie sklepu po wcześniejszym jej zatwierdzeniu i
akceptacji przez Sklep. Sklep publikuje zarówno pozytywne jak i negatywne opinie,
jednakże nie opublikuje opinii, które:
● zostaną opublikowane przez inną osobę niż Klient Sklepu,
● zawierają treści bezprawne tzn. do działań stanowiących czyn nieuczciwej
konkurencji, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności
intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich
● zawierają wulgaryzmy
4. Opinia powinna być napisana w języku polskim.
5. Sklep może skontaktować się z osobą, która napisała opinie, w celu weryfikacji czy
jest Klientem sklepu i czy faktycznie korzystała z produktu kupionego w
www.huzaro.pl/outlet.

6. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych lub pozornych Umów Sprzedaży w celu
wystawienia opinii o Produkcie.
7. Sklep nie publikuje, ani nie zleca publikowania nieprawdziwych opinii lub
rekomendacji w celu promocji swoich produktów.
XIII. Pozostałe
1. Regulamin jest dostępny pod adresem: www.huzaro.pl/outlet.
2. Klient ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści Regulaminu na swoje Urządzenie
oraz dokonania wydruku dokumentu.
3. Prawem właściwym do stosowania w relacjach z Przedsiębiorcami i Konsumentami
jest prawo europejskie i prawo RP. Jeśli przepisy, które obowiązują w państwie
konsumenta są dla niego bardziej korzystne, a przepisów tych nie można wyłączyć w
drodze umowy, to mają one zastosowanie w niniejszej umowie.
4. Jeżeli kupującym jest Konsument, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu
lub umów sprzedaży mogą być rozstrzygane w drodze negocjacji, a w razie braku
porozumienia w drodzę mediacji.
5. Zarówno Konsument, jak i Przedsiębiorca, mają możliwość skorzystania z
pozasądowego rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń (tzn. w drodzę
mediacji). Konsument może skorzystać z polubownego rozwiązania sporów drogą
elektroniczną np. za pomocą unijnej platformy internetowej Online Dispute
Resolution (ODR) pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/
6. W razie braku porozumienia w drodzę negocjacji lub mediacji, z kupującym
występującym jako Konsument, właściwość sądu określana jest zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia
2012 r., w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania
w sprawach cywilnych i handlowych.
7. Jeżeli kupującym jest Przedsiębiorca, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu
lub umów sprzedaży będą rozstrzygane polubownie w drodzę negocjacji lub mediacji.
8. W razie powstania sporu, gdy kupującym jest Przedsiębiorca, prawem właściwym dla
umowy sprzedaży jest prawo polskie, zgodnie z miejscem siedziby Właściciela.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium